ESF-projekt skrivbord med dator och papper och penna
ESF-projekt skrivbord med dator och papper och penna

ESF-projekt

Vi hjälper till att utvärdera ESF-projekt

Många ESF-projekt har krav på att en utvärdering av utomstående part genomförs, antingen löpande under projektets gång eller efter att projektet har slutförts. Lysio Research erbjuder en utvärdering vars genomförande anpassas och utformas utefter det aktuella projektets syfte. Vi hjälper er att formulera frågeställningar som uppfyller de syften som Svenska ESF-rådet har angett för projektutvärderingar.

ESF-utvärdering hos Lysio Research

Mål och metodik för utvärdering

Lysio Research:s ESF-utvärderingar fokuserar på att analysera förhållandet mellan projektets innehåll och de aktuella samhällsutmaningarna. Vi följer ESF-rådets rekommendationer för utvärdering, med en metodik som kan anpassas till projektets unika behov.

Formativ och summativ utvärdering

Lysio Research erbjuder såväl formativ som summativ utvärderingsmetod.

En formativ utvärdering innebär att utvärderingen genomförs löpande under projektets gång. I den formativa delen av utvärderingen erbjuder Lysio Research ett kommunikativt stöd löpande under projektperioden, för att säkerställa att projektet kontinuerligt strävar mot sina mål och utvecklas i rätt riktning. Vi identifierar tidigt eventuella hinder och möjligheter för att öka projektets effekt.

En summativ utvärdering handlar om att Lysio Research erbjuder en grundlig analys av projektets genomförande och måluppfyllelse, vid avslutande utvärderingar. I slutrapporten presenteras en analys av projektets genomförande och måluppfyllelse. Slutrapporten visar tydligt projektets styrkort och svagheter samt vilka resultat som har uppnåtts.

Utvärderingsprocessen

Vi anpassar utvärderingsprocessen efter ESF-rådets rekommendationer samt respektive projekts unika förutsättningar. Nedan följer ett exempel på utvärderingsprocess.

Se vår prosess i 8 steg

Läs vårt kundcase med ABF stockholm

Vi hjälper er att utvärdera ert ESF-projekt genom att:

Ta fram frågeställningar som uppfyller syftet som angetts för projektutvärderingen

Ge ett följsamt och kommunikativt stöd så att projektet utvecklas i rätt riktning

Utvärderar ditt projekt och visar tydligt framgångsfaktorer och utvecklingsområden

ESF-projekt, bilden visar en person vid en tavla med linjediagram

Exempel på frågeområden

  • Projektets relevans och samhällskoppling: I vilken utsträckning projektet adresserar relevant samhällsutmaningar eller behov samt överensstämmelse med ESF-programmets mål.
  • Deltagarnas bakgrund och behållning: Kartläggning av deltagarna samt vilken nytta projektet haft för deltagarna.
  • Genomförande och måluppfyllelse: Hur väl projektet följde projektplanen samt projektets uppfyllandegrad av mål och indikatorer.
  • Effekt och resultat: Konkreta effekter och resultat efter projektets genomförande.
  • Projektledning och organisation: Projektledningens och organisationens effektivitet, ansvarsfördelning och kommunikationsstruktur.
  • Samverkan och partnerskap: Utvärdering av samarbete med partners och intressenter.
  • Kommunikation och spridning av resultat: Hur har projektets resultat kommunicerats till intressenter och allmänhet.
  • Lärdomar och rekommendationer: Lärdomar och rekommendationer inför eventuella kommande projekt.
  • Projektets hållbarhet: Hur tillvaratas projektets resultat, implementering av projektets lärdomar i framtida insatser samt ekonomisk hållbarhet.
  • ESF-specifika indikatorer: I vilken utsträckning har projektet bidragit till rådets specifika indikatorer.

Linje

Kontakta Daniel för en ESF-utvärdering 

Medborgaranalys

Ansvarig projektledare

Daniel Sturesson

daniel.sturesson@lysio.se

073 639 65 19

 

Namn

Kundcase

ESF-Utvärdering
Svenska
ESF-Utvärdering
ABF Stockholm

2024

14 maj, 2024

ESF-Utvärdering

På uppdrag av ABF Stockholms har Lysio Research gjort en utvärdering av projektet "Ukraine Competence...
Förstudie, planering
Svenska
Barn & Unga
Förstudie
Kronobergs län

2023

14 april, 2024

Förstudie med fokus på barn i Kronobergs län

Lysio Research:s konsulter har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört en förstudie för...

Linje

Artiklar

En man som sitter med sin mobil, en kopp kaffe vid en dator och jobbar med lärande utvärdering.
Svenska
Metoder
Utvärdering
17 maj, 2024

Lärande utvärderingar

Lärande utvärderingar på projekt kan se olika ut. Nedan beskrivs Lysios genomförande process i korta d...
SKrivbord ESF utvärdering
Svenska
Metoder
Utvärdering
15 maj, 2024

Vår process för ESF-utvärderingar

Vår process för ESF-utvärderingar i åtta steg.
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Svenska
Metoder
Utvärdering
8 februari, 2024

Genomförandeprocess vid förstudier

Lysios 5 steg vid arbete med förstudier När konsulter på Lysio arbetar med förstudier jobbar vi so...

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Statistisk grund

Vi visualiserar data och insikter, baserat på statistisk och forskningsbaserade metoder. 

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.