Befolkningsprognos

Befolkningsprognos för Filipstads kommun

I syfte att förbättra planeringen och tillhandahållandet av kommunala tjänster har Filipstads kommun anlitat oss för att utarbeta en befolkningsprognos. Denna prognos sträcker sig över en period av tio år och syftar till att kartlägga framtida demografiska förändringar inom kommunen.

Metod för framtidsprognos

Genom att analysera nuvarande och historiska befolkningstrender, samt en rad demografiska indikatorer, har vi skapat en prognos som identifierar framtida förändringar i befolkningens storlek och struktur. Som grund har såväl födsel, dödstal och in- och utflyttningar tagits in i modellen. Resultatet har tagits fram för kommunen som helhet, och för de olika delarna av kommunen. 

Resultat och mål

Prognosen är avsedd att tjäna som en grund för strategisk planering inom olika sektorer, från utbildning till äldreomsorg. Prognosen möjliggör för Filipstads kommun att proaktivt planera för och anpassa sina resurser för att möta de förändrade behoven hos sina invånare.

Resultaten från denna prognos kommer att integreras i kommunens utvecklingsplaner. Genom att förstå och förutse befolkningsförändringar kan kommunen effektivt styra sina investeringar och politiska beslut, säkerställa hållbar tillväxt och en hög livskvalitet för alla invånare.

Du kan läsa mer om våra befolkningsprognoser här.

 

Ansvarig befolkningsprognos: Erik Granberg

Linje

Kontakta Lysio