Esf-projekt

ESF-projekt

Vi hjälper till att utvärdera ESF-projekt

Många ESF-projekt har krav på att en utvärdering av utomstående part genomförs, antingen löpande under projektets gång eller efter att projektet har slutförts.

Lysio Research erbjuder en utvärdering vars genomförande är specifikt utformat med hänsyn till det aktuella projektets syfte. Vi hjälper er att formulera frågeställningar som uppfyller de syften som Svenska ESF-rådet har angett för projektutvärderingar.

Analys av relationen mellan projektets innehåll och aktuella problem

Om målet med utvärderingen är att dra lärdom av projektets genomförandet inför kommande projekt, där genomförande och måluppfyllelse är aspekter av intresse, ger utvärderingen ett slutresultat som tydligt visar på projektets styrkor och svagheter, samt vilka resultat som har uppnåtts.

Om utvärderingen istället ska ske löpande under projektets gång erbjuder vi ett följsamt och kommunikativt stöd för att se till att projektet kontinuerligt strävar och utvecklas i rätt riktning och uppfyller sitt syfte när projektet är avslutat.

Vi hjälper er att utvärdera ert ESF-projekt genom att:

Ta fram frågeställningar som uppfyller syftet som angetts för projektutvärderingen

Ge ett följsamt och kommunikativt stöd så att projektet utvecklas i rätt riktning

Utvärderar ditt slutförda projekt

Statistisk analys
Medborgaranalys

Frågeområden

  • Hur projektet uppfyller ett samhällsbehov och om det ligger i linje med övergripande planer
  • Hur projektet kompletterar vad som redan görs på olika samhällsnivåer
  • Hur projektmålen uppnås och om de är mätbara
  • Hur effekten ser ut i samband med måluppfyllelse
  • Hur effektivt projektets genomförande process varit och relationen mellan använda resurser och uppnådda resultat
  • Hur ekonomiskt hållbart projektet är

Kontakta Daniel för en ESF-utvärdering 

Kontaktformulär

Varför Lysio Research?

Hjälp i varje steg

Vi kan hjälpa dig i varje steg i processen, från research till färdiga slutsater.

Statistisk grund

Vi visualiserar data och insikter, baserat på statistisk och forskningsbaserade metoder. 

Åtgärdsförslag

Vi ger rekommendationer på åtgärder som hjälper er att stärka och utveckla funktioner.

Linje

Kundcase

utredning parkeringar
Medborgare & Samhälle
Utredning
BID Gamelstaden

2021

16 januari, 2022

Parkeringskartläggning

BID Gamlestaden har haft som mål att förbättra transporter och rörlighet i området Gamlestaden i samba...

Linje

Artiklar

Inga inlägg hittades